Ochrana osobních údajů

Poskytnuté dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů – návštěvníci webstránky

podle čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jako “GDPR”) ve spojení s § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jako “Informace”) mezi smluvními stranami:

 

 • Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 67304 / L -Zbl.

 

 • Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

Neaplikovatelné;

 

 • Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Neaplikovatelné;

 

 • Kategorie dotčených osobních údajů:
  • cookies, v případě pokud víme na základě cookies identifikovat konkrétní dotčenou osobu návštěvníka naší webové stránky, bude se jednat o zpracování osobních údajů a to zejména:
   • základní cookies – umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo před vyplňování formulářů;
   • konverzní cookies – umožňují nám analyzovat výkonnost jednotlivých kanálů návštěvnosti;

 

 • Účely zpracování osobních údajů:
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:
   • nabídnout vám co nejlépe specifické nastavení prostředí webové stránky; statisticky zjišťovat návštěvnost;

 

 • Právní základ zpracování osobních údajů:
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.1. těchto Informací;

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel neposkytuje Vaše osobní údaje žádným příjemcem.

 

 • Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

neaplikuje se.

 

 • Informace o existenci / neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

Neaplikovatelné;

 

 • Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě je možné dospět ke jejich kopii nebo kde jsou dostupné / zveřejněny):

Neaplikovatelné;

 

 • Doba uchovávání osobních údajů (kritéria na určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu dokud trvá účel oprávněného zájmu tyto osobní údaje zpracovávat;

 

 • Identifikace práv dotčené osoby:
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
  • právo na opravu osobních údajů dotčené osoby;
  • právo na vymazání osobních údajů dotčené osoby;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů dotčené osoby;
  • právo namítat proti zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby, zejména namítat proti zpracování podle bodu 1.5.1. těchto Informací; Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracovávání pokračovali;
  • právo na přenositelnost osobních údajů dotčené osoby;
  • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Slovenská republika;

 

 • Existence práva dotčené osoby kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Neaplikovatelné;

 

 • Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy (včetně informace, zda je dotyčná osoba povinna na poskytnutí osobních údajů a možných následků jejich neposkytnutí):
  • v případě zpracování osobních údajů pro účely podle bodu 1.5.1. těchto Informací dotyčná osoba není povinna na poskytnutí osobních údajů a je oprávněna namítat proti zpracovávání jejích osobních údajů (v případě, pokud využijete své právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů dle bodu 1.5.1. těchto Informací, Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme mít nezbytné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovaly);
 • Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás tím, že nám poskytnete vaše dobrovolné vyjádření nebo názor;

 

 • Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování (včetně informací o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu):

neaplikuje se.

 

Poskytnuté dotčené osobě při získávání osobních údajů od subjektu údajů – uchazeči o zaměstnání

podle čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jako “GDPR”) ve spojení s § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jako “Informace”) mezi smluvními stranami:

 

 • Totožnost a kontaktní údaje provozovatele:

LEMON trade, s.r.o. se sídlem Družstevná 849, 027 43 Nižná, zápis v OR OS Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 67304 / L -Zbl.

 

 • Totožnost a kontaktní údaje zástupce provozovatele:

Neaplikovatelné;

 

 • Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Neaplikovatelné;

 

 • Kategorie dotčených osobních údajů:
  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost;
  • kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • údaje související s výkonem práce, informace o vaší kvalifikaci (hlavně dosažené vzdělání a odborná kvalifikace) a absolvovaných školeních, informace o způsobilosti k výkonu práce;
  • informace o vašem zdravotním stavu nutné pro splnění zákonných povinností zaměstnavatele (vstupní zdravotní prohlídka, psychologické vyšetření), informace o tělesném postižení,
  • informace uvedené v životopisu, žádosti o zaměstnání a motivačním listu, které jste nám poskytli na základě výběrového řízení na pracovní místo nebo dobrovolně mimo výběrového řízení;

 

 • Účely zpracování osobních údajů:
  • zpracování je nezbytné, aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením pracovní smlouvy (předsmluvní vztahy), (včetně dohod o práci konané mimo pracovní poměr) (dále jako “smlouva”), která má být uzavřena mezi Provozovatelem jako zaměstnavatelem a dotyčnou osobou jako zaměstnancům provozovatele;
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností provozovatele jako zaměstnavatele (např. personalistika a mzdy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní zdravotní služba apod.), které provozovateli vyplývají zejména (ale nejen) z následujících právních předpisů:
   • zákon č. 311/2001 CFU Zákoník práce;
   • zákon č. 395/2002 CFU o archivnictví a spisové;
   • zákon č. 124/2006 CFU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele, a to za účelem:
   • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno, abychom mohli v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení obhajovat vlastní právní nároky), kde je naším oprávněným zájmem zabránění vzniku škod;
   • zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávněným zájmem zajištění fyzické a IT bezpečnosti a také ochrana našeho majetku; pro tento účel můžeme provádět monitoring některých prostor na pracovišti a využívání elektronických zařízení, informačních systémů a IT infrastruktury;
  • zpracování na základě Vašeho souhlasu a to za účelem:
   • evidence uchazečů o zaměstnání mimo výběrového řízení;

 

 • Právní základ zpracování osobních údajů:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – zpracování je na základě vyjádřeného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a dotyčnou osobou podle bodu 1.5.1 těchto Informací;
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která provozovateli vyplývá z příslušných právních předpisů;
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele podle bodu 1.5.3. těchto Informací;

 

 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Provozovatel poskytuje Vaše osobní údaje zejména následujícím příjemcům / kategoriím příjemců:

 

 • zpracovatel personální a mzdové agendy, registratury, zpracování a skladování písemností provozovatele;
 • provozovatel kamerového systému;
 • poskytovatel právních služeb;
 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů;

 

 • Informace o tom, že provozovatel zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace:

Neaplikovatelné;

 

 • Informace o existenci / neexistenci rozhodnutí Komise o přiměřenosti:

Neaplikovatelné;

 

 • Odkaz na přiměřené nebo vhodné záruky (včetně uvedení způsobu, na jehož základě je možné dospět ke jejich kopii nebo kde jsou dostupné / zveřejněny):

Neaplikovatelné;

 

 • Doba uchovávání osobních údajů (kritéria na určení):

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po následující dobu:

 • po dobu trvání předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností vyplývajících z předsmluvního vztahu s dotyčnou osobou;
 • po dobu promlčecí nebo prekluzivních lhůt ve vztahu k nárokům vyplývajících nebo souvisejících s předsmluvních vztahem s dotyčnou osobou;
 • po dobu trvání soudního, správního nebo jiného řízení v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí nebo prekluzivní lhůty po jejich skončení;
 • pro účely podle bodu 1.5.2. těchto Informací po dobu vyplývající z příslušného právního předpisu;
 • pro účely podle bodu 1.5.3. po dobu dokud máme od Vás vyjádřený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • Identifikace práv dotčené osoby:
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby;
  • právo na opravu osobních údajů dotčené osoby.